Termes i condicions

1. INTRODUCCIÓ
Els presents termes i condicions de compra regulen la venda de tots els productes i serveis que pogueren oferir-se pel GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL, amb C.I.F. B98609563 a través de la pàgina web www.editorialsargantana.com , a consumidors als qui se’ls puga lliurar comandes en l’àmbit espanyol, incloent la Comunitat Autònoma de Canàries, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

En conseqüència, és deure de l’usuari del lloc web (d’ara en avant, “l’USUARI” o “el CLIENT”), llegir amb deteniment les presents Condicions i els altres Termes Legals aplicables al Lloc web (Avís Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies). La realització de la comanda (i fer **click a “confirmar comanda”) implica l’acceptació de tots els termes legals del Lloc web, quedant l’USUARI vinculat per aquests.

GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL es reserva el dret de revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment, per la qual cosa el CLIENT ha de consultar-les abans de la realització d’una comanda. El CLIENT estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què efectue cada comanda.

2. ATENCIÓ Al CLIENT
GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL posa a la disposició de l’USUARI els següents canals d’Atenció al Client (per a qualsevol pregunta relacionada amb el nostre servei de venda online, referent a un producte, una comanda, enviaments, devolucions i garanties o qualsevol altre assumpte relacionat amb les condicions de compra):

A través del nostre contacte via telefònica 963 31 59 66
L’horari d’atenció al client és de dilluns a dijous de 9 a 18h i els divendres de 9 a 14h, excepte festius.

3. PREUS
Els preus aplicables són els indicats en el Lloc web, calculats amb l’I.V. A. inclòs.

L’I.V. A. (Impost sobre Valor Afegit) es calcula desglossat sobre el preu base imposable de l’article.

L’I.V. A. no serà aplicable a les comandes realitzades des de la Comunitat Autònoma de Canàries.

4. DESPESES D’ENVIAMENT
L’import de les despeses d’enviament se li indica al CLIENT de manera desglossada en el moment de realització de la comanda.

Són gratuïts excepte per a enviaments a Canàries.

Les despeses d’enviament a Canàries són de 8€ (sense IVA).

5. MÈTODES DE PAGAMENT

Els USUARIS podran emprar els següents mètodes de pagament en les compres realitzades en el LLOC WEB:

Targetes de **Redsys. T’ajudem en tot el que necessites des de la nostra web: www.redsys.es o des del telèfon central: 902 198 747.
Sistema **PayPal, que permet als consumidors que disposen de correu electrònic, realitzar pagaments en Internet de forma segura, còmoda i rendible. La xarxa de **PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per a crear una solució global de pagament en temps real. Per a més informació: www.paypal.com/es/home

Realitza el teu pagament directament en el nostre compte bancari. Per favor usa la referència de la comanda com a referència de pagament. La comanda no serà enviat fins que l’import complet haja sigut rebut en el nostre compte.

Si ho prefereixes pots venir a arreplegar la comanda en l’editorial i pagar en efectiu o en targeta.

Contra reembossament. Pagament en efectiu en el moment del lliurament.

L’elecció del mitjà de pagament es realitza en el pas corresponent del procés de compra.

L’USUARI ha de notificar qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic a administracion@gruposargantana.com o via telefònica 963 31 59 66, en el menor termini possible perquè GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL puga realitzar les gestions oportunes.

6. COMPRA SEGURA
GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL garanteix a l’USUARI que, cadascuna de les transaccions realitzades en el Lloc web és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (**Secure **Socked **Layer), que xifra tota la informació proporcionada.

7. LLIURAMENT
El lliurament es realitzarà en l’adreça indicada pel CLIENT.

En el cas que el CLIENT no es trobe en la direcció indicada, la comanda es portarà a l’oficina de l’empresa de transports més pròxima a la direcció indicada, a i es facilitarà un avís al CLIENT per a passar a arreplegar la comanda.

El termini de lliurament que es fixe en el Lloc web tindrà caràcter merament orientatiu.

Els terminis indicats es computen en dies laborables (de dilluns a divendres) i poden veure’s alterats per festes locals o nacionals.

8. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT
En els casos en què resulte impossible realitzar el lliurament, o es **rehúse, GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL contactarà amb el CLIENT, per la qual cosa és imprescindible que facilite un número de telèfon on poder localitzar-li i concretar una nova data de lliurament.

Si GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL no aconseguira contactar amb el CLIENT, la comanda serà retornada a magatzems, des d’on s’intentarà de nou contactar amb el CLIENT. En cas de no aconseguir-ho, s’informarà a través de correu electrònic de l’estat i ubicació de la comanda. Si desitja anul·lar-ho, es procedirà a reembossar al CLIENT la quantitat abonada, descomptant les despeses d’enviament i les despeses de devolució als nostres magatzems.

En cas de no aconseguir contactar amb el CLIENT per cap d’aquestes vies, se seguiran els procediments marcats per la legislació vigent: Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

9. TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT
Els riscos dels productes subministrats seran a càrrec del CLIENT a partir del moment del seu lliurament.

El CLIENT adquirirà la propietat dels productes quan GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL reba el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests.

10. DRET DE DESISTIMENT
En compliment a l’obligació d’informació i documentació establida en l’art. 69.1 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL informa el CLIENT de què disposa d’un dret de desistiment en les seues compres dins d’un termini de 30 dies naturals a partir de la data de recepció dels productes.

El dret de desistiment d’un contracte és la facultat del comprador de deixar sense efecte el contracte celebrat, notificant-li’l així a l’altra part contractant en el termini establit per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la seua decisió i sense penalització de cap classe.

L’exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat, bastant que s’acredite en qualsevol forma admesa en dret. En tot cas es considerarà vàlidament exercitat mitjançant l’enviament del document de desistiment (o formulari de devolució) o mitjançant la devolució dels productes rebuts.

L’exercici del dret de desistiment no implicarà cap despesa per al CLIENT.

Conseqüència de l’exercici del dret de desistiment: Exercit el dret de desistiment, les parts hauran de restituir-se recíprocament les prestacions d’acord amb el que es disposa en els articles 1.303 i 1.308 del Codi Civil.

La impossibilitat de retornar el bé per part del CLIENT per pèrdua, destrucció o una altra causa no privaran a aquest de la possibilitat d’exercir el dret de desistiment. Quan la impossibilitat de devolució siga imputable al CLIENT, aquest respondrà del preu del bé en el moment de l’exercici del dret de desistiment, llevat que aquest valor fóra superior al preu d’adquisició, en aquest cas respondrà d’aquest.

El seu dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornen en les mateixes condicions en què el CLIENT els va rebre. Haurà d’incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL no realitzarà cap reembosse si el producte ha sigut usat o si ha patit algun mal, per la qual cosa el CLIENT haurà de ser acurat amb l’o els productes mentre estiguen en la seua possessió.

El CLIENT pot exercir el seu dret desistiment d’una comanda adquirida en la modalitat de compra online, contactant amb GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL a través del correu electrònic: administracion@gruposargantana.com posant com a assumpte del correu “Sol·licitud de devolució demanat núm. **XXXXX”. En el correu haurà d’indicar el número d’albarà, l’ISBN de l’article o articles a retornar i, opcionalment, el motiu de la devolució (producte defectuós, erroni, etc.)

Rebuda la petició de devolució, GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL guiarà al CLIENT en el procés de devolució.

11. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS I ERRONIS
En els casos en què el CLIENT considere que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte (per erroni o defectuós), haurà de posar-se en contacte amb GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL de forma immediata mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça administracion@gruposargantana.com , facilitant les dades del producte, així com els danys que pateix GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL podrà sol·licitar al CLIENT fotografies que acrediten l’estat de la comanda rebuda.

El procés de devolució serà el mateix que l’indicat en l’apartat anterior.

12. GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS
La garantia contractual oferida en les compres realitzades a través del LLOC WEB, és la que s’estableix en Títol IV sobre “Garanties i serveis postvenda” del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Per a totes les qüestions no previstes en aquesta normativa, s’estarà al que es disposa a les disposicions específiques del Codi Civil espanyol que siguen aplicables a aquestes qüestions.

GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des del lliurament. Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifesten en els sis mesos posteriors al lliurament del producte ja existien quan la cosa es va lliurar.

El CLIENT té dret a la reparació del producte, a la seua substitució (quan siguen possibles), a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte.

El CLIENT haurà d’informar de qualsevol error de funcionament dels productes adquirits, havent d’enviar un correu electrònic a l’adreça d’email: administracion@gruposargantana.com . GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL facilitarà una resposta per correu electrònic amb la informació necessària per a executar la garantia.

El producte defectuós serà retornat a GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL en un paquet, sense cost per al client. GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL es reserva el dret a verificar la realitat del defecte. Només després d’aquesta verificació GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL procedirà a substituir, reparar o reembossar el producte, segons siga procedent.

En els supòsits en què després de la verificació del producte es comprove que no procedeix la garantia contractual, GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL podrà repercutir al CLIENT les despeses de transport incorreguts.

Les reparacions i substitucions es duran a terme dins d’un període de temps raonable després de la sol·licitud, tenint en compte l’estoc disponible, així com les despeses i terminis necessaris per a efectuar les reparacions.

Quan la reparació i la substitució resulten impossibles o excessivament oneroses, el CLIENT tindrà dret a la terminació del contracte, que comportarà la devolució del producte i el total reembossament de les quantitats ja pagades.

13. DEVOLUCIÓ DE QUANTITATS
Les quantitats a reembossar al CLIENT en els processos de devolució o terminació del contracte seran abonades en el mateix mitjà de pagament en el qual va realitzar la compra (targeta de **Redsys o **PayPal .

14. FORÇA MAJOR
GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL no és responsable de cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions adquirides la causa de les quals es dega a esdeveniments que estan fora del seu control raonable (“Causa de força major”).

15. COMUNICACIÓ
GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL podrà utilitzar la comunicació via correu electrònic i telèfon a l’efecte d’informar l’USUARI de l’estat de tramitació de la seua comanda.

De la mateixa manera, GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL posa a la disposició de l’USUARI un canal de contacte via correu electrònic, telèfon i xat online, que pot utilitzar per a comunicar-se amb GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL.