Política de privacitat

GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL, amb C.I.F. B98609563 i domicili en CARRER **ALGEPSER, 18-2 P.I. TÀCTICA, PATERNA, CP 46980, província de València és titular del lloc web www.editorialsargantana.com i responsable del tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris subministren a través d’aquest lloc web.

GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL informa els usuaris d’aquest lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptats per la navegació i ús d’aquest lloc web.

La finalitat d’aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seues dades personals, com es recapten, per a què s’utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació necessària establida per la normativa vigent.
En utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les seues dades de caràcter personal.
El nostre principal objectiu és tractar les dades personals d’una forma lícita, lleial i transparent.

Dades recaptades, finalitat i licitud
Les dades de caràcter personal tractats són els aportats pels usuaris a través els formularis o del mail administracion@editorialsargantana.com disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web.

Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades arreplegades per la normativa vigent: per a l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei als usuaris, per al compliment d’obligacions legals, per l’interès legítim i amb el consentiment dels usuaris.

Dades personals que requereix Lloc web
Per a poder prestar els nostres serveis necessitem algunes dades identificatives segons el servei que Lloc web.
Per a la realització de la compra:
• Dades identificatives: nom, cognoms.
• Dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon.
• Dades bancàries per a la realització de la compra.
.
Dades facilitades per al registre en el Portal d’usuari:
• Dades identificatives: nom, cognoms.
• Dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon.
• Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts.

Dades subscripció **newsletter:
• Dades identificatives: nom, cognoms
• Dades de contacte: adreça de correu electrònic

Dades textos originals:
• Dades identificatives: nom, cognoms
• Dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic.

Categoria de les dades
Les dades que recopila Lloc web no són considerades dades sensibles o protegits.
Segons l’article 9.1 del nou reglament general de protecció de dades de la unió europea (**RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelen:
• L’origen ètnic o racial.
• Les opinions polítiques.
• Les conviccions religioses o filosòfiques.
• L’afiliació sindical.
• El tractament de dades genètiques.
• Dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física.
• Dades relatives a la salut.
• Dades relatives a la vida sexual o les orientació sexuals d’una persona física.

Només treballem amb les dades mínimes identificatives per a dur a terme la nostra labor.

Operacions que es realitzen amb les dades personals
Les dades de caràcter personal són registrats a través de la web i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament. Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat en el tractament de les dades.
El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc… està capacitat per a això i està format i compromès amb la nostra política de protecció de dades.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguen ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment.

Conservació de les dades
Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que siga necessari per a poder atendre la finalitat / finalitats per als quals van ser. Per tant mantindrem la seua informació personal mentre existisca una relació contractual i/o comercial amb vostè o mentre vostè no exercisca el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seues dades.
En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre puga ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que haja de ser atesa i per a això siga necessària la seua recuperació.

Protecció dels menors
Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç arreplegue i tracte les seues dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessiten tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que continga un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Destinataris de les seues dades personals
Informem els usuaris que les seues dades personals no seran comunicats a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades estiga emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació del servei o l’execució del contracte siga necessari comunicar les seues dades a altres responsables com poden ser altres empreses del grup, encarregats del tractament.
Empreses i entitats i altres organitzacions a les quals s’hagen contractat la prestació de serveis, tals com: **hosting, serveis de màrqueting, comunicació, disseny de plataformes i serveis de la societat de la informació.
Empreses, companyies o altres organitzacions a les quals ens haja sol·licitat o acceptat que puguem compartir les seues dades personals.

Empreses o altres organitzacions relacionades amb GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL identificades en el Lloc web: www.editorialsargantana.com

Per als casos en els quals la comunicació de dades a tercers no estiga emparada en les bases legals establides en l’apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés.

GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establides en matèria de protecció de dades.

**Plugins socials
En el nostre Lloc web oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’Usuari és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seues dades de perfil amb la informació de la seua visita a Lloc web.

Per tant, l’Usuari ha d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seues dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.

L’Usuari pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per a garantir la seua privacitat.

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
• Twitter: https://twitter.com/es/privacy
• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
• **Youtube: https://myaccount.google.com/yourdata/youtube?pli==1

Exercici dels drets
D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic administracion@editorialsargantana.com

Per a l’exercici dels drets haurà d’identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI.
Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se al mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es